INFORMATIE MAATSCHAPPELIJKE SERVICES ACT (LSSI)
COME2BCN, SL, de verantwoordelijke voor de website, hierna de VERANTWOORDELIJKE, stelt dit document ter beschikking voor gebruikers, dat bedoeld is om te voldoen aan de verplichtingen voorzien in Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), Spaans Staatsblad nr. 166, en informeert alle websitegebruikers over de gebruiksvoorwaarden.

Elke persoon die toegang heeft tot deze website, verwerft de status van gebruiker en verbindt zich ertoe de hierin vermelde bepalingen strikt na te leven, evenals alle andere toepasselijke wettelijke clausules.

COME2BCN, S.L. behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website kan verschijnen te wijzigen, en is niet verplicht om gebruikers vooraf te informeren of te informeren over dergelijke verplichtingen, met publicatie op de website van COME2BCN, S.L. als voldoende worden beschouwd.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: apartmentbarcelona.com
Handelsnaam: AB APARTMENT BARCELONA
Bedrijfsnaam: COME2BCN, S.L.
FIN: B64614951
Geregistreerd adres: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 558 - 08011 BARCELONA
Telefoon: 934813577
E-mail: info@apartmentbarcelona.com
Registro Mercantil de Barcelona, volume 22.599, página 53, hoja B-39559, inscripción 1.

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRILE EIGENDOMSRECHTEN

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de VERANDWOORDELIJKE of, indien van toepassing, zij hebben uitdrukkelijk een licentie of een uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door intellectuele en industriële eigendomswetten en is geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers.

Ongeacht het beoogde doel, vereist de volledige of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de distributie en de commercialisering in elk geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE. Elk ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen die niet tot de VERANDWOORDELIJKE behoren en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars die aansprakelijk zijn voor elk mogelijk geschil dat met betrekking tot hen kan ontstaan. De VERANDWOORDELIJKE geeft uitdrukkelijk toestemming aan derden om door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, en in ieder geval om door te verwijzen naar de hoofdwebsite van apartmentbarcelona.com.

De VERANTWOORDELIJKE erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, en enige vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van enige rechten of verantwoordelijkheid over hen, noch impliceert het enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door de website.

Opmerkingen met betrekking tot een mogelijke inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals met betrekking tot de inhoud van de website, kunnen worden gemaakt door contact op te nemen met info@apartmentbarcelona.com.

3. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKE is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op hun website is gepubliceerd wanneer deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd door een derde partij die geen verband houdt met de VERANTWOORDELIJKE.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van technische cookies (bestandjes met informatie die de server naar de computer van de websitegebruiker stuurt) om bepaalde functies uit te voeren die noodzakelijk worden geacht voor het correct functioneren en de weergave van de website. In ieder geval zijn de gebruikte cookies tijdelijk, met als enig doel om de navigatie van de site efficiënter te maken, en verdwijnen ze aan het einde van de sessie van de gebruiker. Deze cookies zelf verstrekken in geen geval persoonlijke gegevens en zullen niet worden gebruikt voor het verzamelen van dergelijke gegevens.

Door het gebruik van cookies is het ook mogelijk dat de server waarop de website zich bevindt, de door de gebruiker gebruikte browser herkent om de navigatie te vergemakkelijken, zodat bijvoorbeeld gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd toegang krijgen tot de gebieden, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd zonder dat ze zich bij elk bezoek hoeven te registreren. Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek of verkeersparameters te meten, de voortgang en het aantal inzendingen te volgen, enz. In deze gevallen zijn de gebruikte cookies technisch niet-essentieel maar gunstig voor de gebruiker. Deze website zal geen niet-essentiële cookies installeren zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor analytische doeleinden en om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op basis van een profiel dat is afgeleid van uw surfgedrag (bijv. bezochte pagina's). Alle gebruikers die de website bezoeken worden geïnformeerd over het gebruik van deze cookies door middel van een zwevende banner. Als het gebruik ervan wordt geaccepteerd, zal de banner verdwijnen, hoewel het mogelijk is om de toestemming in te trekken en meer informatie te verkrijgen door ons Cookiebeleid te raadplegen.

De browser kan door de gebruiker worden geconfigureerd om hem te waarschuwen voor de ontvangst van cookies en om de installatie ervan op zijn computer te voorkomen. Raadpleeg de instructies van uw browser voor meer informatie.

Linkbeleid

De gebruiker van deze website kan worden omgeleid naar inhoud van websites van derden. Aangezien de VERANTWOORDELIJKE niet altijd de inhoud van websites van derden kan controleren, aanvaarden zij geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval zal de VERANTWOORDELIJKE onmiddellijk alle inhoud verwijderen die in strijd is met de nationale of internationale wetten, de goede zeden of de openbare orde, en zal de doorverwijzing naar deze website onmiddellijk verwijderen, waarbij de bevoegde autoriteiten op de hoogte worden gesteld van de inhoud in kwestie.

De VERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt gevonden, inclusief maar niet beperkt tot, in forums, chats, bloggenerators, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud onafhankelijk kunnen publiceren op de website van de VERANTWOORDELIJKE. Echter, en in overeenstemming met Handelingen 11 en 16 van de LSSICE, wordt inhoud van derden beschikbaar gesteld aan alle gebruikers, autoriteiten en wetshandhavingsinstanties die rechtstreeks samenwerken aan het intrekken of blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving kan beïnvloeden of schenden, rechten van derden of de openbare zeden en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die als zodanig kan worden beschouwd, dient u de websitebeheerder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Deze website werd herzien en getest om de correcte werking ervan mogelijk te maken. Een goede werking kan in principe 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De VERANTWOORDELIJKE sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten zijn, of dat er overmacht, natuurrampen, stakingen of gelijkaardige omstandigheden kunnen optreden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen

De websiteservers kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan een computer wanneer deze is verbonden met internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een naar behoren geregistreerd systeemlogboek op de server dat de daaropvolgende verwerking van de gegevens mogelijk maakt om alleen statistische metingen te verkrijgen die ons het aantal paginahits, het aantal bezoeken aan de webservers, de volgorde van bezoeken, het toegangspunt, enz.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De Spaanse wetgeving, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, is van toepassing op alle geschillen of vragen met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, en de rechtbanken en tribunalen die het dichtst bij BARCELONA staan, zijn verantwoordelijk voor de oplossing van alle conflicten die voortvloeien uit of verband met het gebruik ervan.
1. GEBRUIKERSINFORMATIE

Wie is de beheerder van uw persoonlijke gegevens?

COME2BCN, S.L. is de VERANTWOORDELIJKE van de persoonsgegevens van de GEBRUIKER en deelt hem/haar mee dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en de organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD).

Waarom verwerkt u uw persoonlijke gegevens?

Om een commerciële relatie met de gebruiker te onderhouden. De geplande verwerkingen zijn:

• Het verzenden van commerciële reclameboodschappen per e-mail, fax, SMS, MMS, sociale netwerken of andere elektronische of fysieke middelen, nu of in de toekomst, die het mogelijk maken om commerciële communicatie uit te voeren. Deze mededelingen worden gedaan door de VERANTWOORDELIJKE en hebben betrekking op hun producten en diensten, of die van hun partners of leveranciers waarmee ze een promotieovereenkomst hebben gesloten. In dit geval zullen de derde partijen nooit toegang hebben tot persoonlijke gegevens.
• Marktonderzoek en statistische analyses uitvoeren.
• Het verwerken van bestellingen, verzoeken, reageren op vragen of elk type verzoek dat door de GEBRUIKER is gedaan via een van de contactmethoden die beschikbaar zijn op de website van de VERANTWOORDELIJKE.
• Verstuur de online nieuwsbrief over nieuws, aanbiedingen en acties in onze activiteit.

Waarom kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken?

Omdat de verwerking als volgt wordt gelegitimeerd door artikel 6 van de AVG:

• Met toestemming van GEBRUIKER: het verzenden van commerciële communicatie en de nieuwsbrief.
• In het gerechtvaardigd belang van de VERANTWOORDELIJKE: marktonderzoek, statistische analyse, enz. uitvoeren en bestellingen, verzoeken enz. op verzoek van de GEBRUIKER afhandelen.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel van de verwerking te handhaven of zolang er wettelijke voorschriften zijn die hun bewaring bepalen, en wanneer een dergelijk doel niet langer nodig is, worden de gegevens gewist met passende veiligheidsmaatregelen om de anonimiseren van de gegevens of hun volledige vernietiging.

Aan wie geven we uw persoonlijke gegevens door?

Er is geen communicatie van persoonlijke gegevens aan derden voorzien, behalve, indien nodig voor de ontwikkeling en uitvoering van de doeleinden van de verwerking, aan onze leveranciers van diensten met betrekking tot communicatie, waarmee de VERANTWOORDELIJKE de vertrouwelijkheids- en gegevensverwerker contracten heeft ondertekend die vereist zijn door de huidige privacy regels.

Wat zijn uw rechten?

De rechten van de GEBRUIKER zijn:

• Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
• Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en de beperking van of bezwaar tegen de verwerking ervan.
• Het recht om een claim in te dienen bij de Spaanse toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de huidige wetgeving.

Contactgegevens voor het uitoefenen van rechten:

COME2BCN, S.L., GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 558 Baixos - 08011 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@apartmentbarcelona.com

2. VERPLICHTE OF OPTIONELE AARD VAN DE INFORMATIE DIE DOOR DE GEBRUIKER WORDT VERSTREKT

De GEBRUIKER, door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in te voeren in de velden gemarkeerd met een sterretje (*) in het contactformulier of downloadformulieren, aanvaarden uitdrukkelijk en op een vrije en ondubbelzinnige manier dat hun gegevens nodig zijn voor de leverancier om aan zijn verzoeken, vrijwillig hun gegevens verstrekken in de overige velden. De GEBRUIKER zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die aan de VERANTWOORDELIJKE zijn verstrekt waar zijn en is verantwoordelijk voor het communiceren van eventuele wijzigingen daarin. De VERANTWOORDELIJKE informeert dat alle gegevens die via de website worden opgevraagd, verplicht zijn, aangezien ze noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening aan de GEBRUIKER. In het geval dat niet alle gegevens worden verstrekt, is er geen garantie dat de verstrekte informatie en diensten volledig zullen worden aangepast aan de behoeften van de Gebruiker.

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dat in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de VERANTWOORDELIJKE VOLDOET aan alle bepalingen van de GDPR- en LOPGDDD-voorschriften voor de verwerking van de persoonlijke gegevens waarvoor hij verantwoordelijk is, en duidelijk voldoet aan de beschreven principes in artikel 5 van de AVG, waarmee ze worden verwerkt op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier met betrekking tot de betrokkene en passend, relevant en beperkt tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De VERANTWOORDELIJKE garandeert dat alle passende technische en organisatorische beleidslijnen zijn geïmplementeerd om de veiligheidsmaatregelen toe te passen die zijn vastgesteld door de AVG en LOPGDDD om de rechten en vrijheden van GEBRUIKERS te beschermen en heeft de juiste informatie gecommuniceerd zodat ze kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over privacy garanties kunt u contact opnemen met de VERANTWOORDELIJKE via COME2BCN, S.L., GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 558 Baixos - 08011 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@apartmentbarcelona.com"
PRIVACYBELEID VAN DE OFFICILE SOCIALE NETWERKEN VAN COME2BCN, S.L.

1. GEBRUIKERSINFORMATIE

Wie is de beheerder van uw persoonlijke gegevens?

COME2BCN, SL, hierna VERANTWOORDELIJKE, deelt de GEBRUIKER mee dat hij/zij is overgegaan tot het aanmaken van een profiel op de sociale netwerken Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo, Pinterest, VK, WeChat en Google+, dat hij/zij de verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker die plaatsvindt op deze sociale netwerken en informeert hem/haar dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (AVG) en de organieke wet 3 /2018 van 5 december (LOPDGDD), met de volgende informatie over de verwerking:

Met welk doel verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Doelen van de gegevensverwerking: het onderhouden van een relatie tussen de GEBRUIKER en de VERANTWOORDELIJKE die de volgende handelingen kan omvatten:

• Verzoeken en vragen aan de verwerkingsverantwoordelijke verwerken.
• Rapporteren over activiteiten en evenementen georganiseerd door de gegevensbeheerder.
• Informeren over producten of diensten aangeboden door de verwerkingsverantwoordelijke.
• Interactie via officiële profielen.

Waarom kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken?

Rechtsgrondslag van de verwerking: artikel 6.1.a AVG, de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. De GEBRUIKER heeft een profiel in hetzelfde sociale netwerk en heeft besloten om lid te worden van het sociale netwerk van de VERANTWOORDELIJKE en toont interesse in de informatie die gepubliceerd zijn in hun profiel.

De GEBRUIKER heeft te allen tijde toegang tot het privacy beleid van het sociale netwerk zelf en kan zijn profiel configureren om zijn privacy te waarborgen.

De VERANTWOORDELIJKE heeft toegang tot en verwerkt de openbare informatie van de GEBRUIKER, met name hun contactnaam. Deze gegevens worden alleen gebruikt binnen het sociale netwerk en worden alleen opgenomen in het bestand van een VERANTWOORDELIJKE wanneer dit nodig is om het verzoek van de GEBRUIKER te verwerken.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Criteria voor gegevensopslag: de gegevens worden bewaard zolang de GEBRUIKER de gegeven toestemming niet intrekt, zoals aangegeven in dit privacy beleid.

Aan wie geven we uw persoonlijke gegevens door?

Communicatie van gegevens: de informatie die door de GEBRUIKER wordt verstrekt via de sociale netwerken van de VERANTWOORDELIJKE, inclusief zijn/haar persoonlijke gegevens, kan worden gepubliceerd, altijd afhankelijk van de diensten die de GEBRUIKER gebruikt, zodat deze openbaar kunnen worden beschikbaar zijn voor andere derden die gebruikers zijn van de sociale netwerken. Vanuit het profiel van elk sociaal netwerk kan de GEBRUIKER configureren welke informatie hij/zij in elk geval openbaar wil maken, de verleende machtigingen bekijken, deze verwijderen of deactiveren, zoals elke toepassing van een derde partij die u niet langer wilt gebruiken gebruiken.

Er is geen communicatie van persoonlijke gegevens aan derden buiten het sociale netwerk voorzien, behalve, indien nodig voor de ontwikkeling en uitvoering van de doeleinden van de verwerking, aan onze leveranciers van diensten met betrekking tot communicatie, waarmee de VERANTWOORDELIJKE de vertrouwelijkheid en gegevens heeft ondertekend verwerkersovereenkomsten vereist door de huidige privacyregelgeving.

Wat zijn uw rechten?

Rechten van de GEBRUIKER: ze kunnen alleen worden uitgeoefend met betrekking tot die informatie die onder de controle staat van de VERANTWOORDELIJKE.

• Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
• Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en de beperking van of bezwaar tegen de verwerking ervan.
• Het recht om een claim in te dienen bij de Spaanse toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de verwerking niet in overeenstemming is met de huidige wetgeving.

Contactgegevens voor het uitoefenen van rechten:

COME2BCN, S.L., GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 558 Baixos - 08011 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@apartmentbarcelona.com.

2. GEBRUIK VAN HET PROFIEL

De VERANTWOORDELIJKE voert de volgende acties uit:

- Toegang tot de openbare informatie van het profiel.
- Publicatie in het profiel van de GEBRUIKER van alle informatie die al is gepubliceerd in het sociale netwerk van de VERANTWOORDELIJKE.
- Het verzenden van persoonlijke en individuele berichten via de kanalen van het sociale netwerk.
- Updates van de status van de pagina die wordt gepubliceerd in het profiel van de GEBRUIKER.
De GEBRUIKER kan altijd hun verbindingen beheren, de inhoud verwijderen die hen niet langer interesseert en bepalen met wie zij hun verbindingen delen; hiervoor moeten ze toegang hebben tot hun privacy instellingen.

3. PUBLICATIES

De GEBRUIKER mag, zodra hij/zij een volger is of lid is geworden van het sociale netwerk van de VERANTWOORDELIJKE, opmerkingen, links, afbeeldingen, foto's of elk ander type multimedia-inhoud publiceren die door het sociale netwerk wordt ondersteund. De GEBRUIKER moet in alle gevallen de eigenaar zijn van de gepubliceerde inhoud, het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten hebben of de toestemming hebben van betrokken derden.

Elke publicatie op het sociale netwerk, of het nu gaat om teksten, afbeeldingen, foto's, video's, enz., die een bedreiging vormen of kunnen vormen voor de moraal, ethiek, goede smaak of fatsoen, en/of die intellectuele of industriële eigendomsrechten, het recht op de afbeelding of de wet kan schenden, is uitdrukkelijk verboden.

In deze gevallen behoudt de VERANTWOORDELIJKE zich het recht voor om de inhoud onmiddellijk te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, en kan de GEBRUIKER permanent blokkeren.

De VERANTWOORDELIJKE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die vrijelijk door een GEBRUIKER wordt gepubliceerd.

De GEBRUIKER moet er rekening mee houden dat zijn publicaties bekend zullen zijn bij andere gebruikers, dus zij zijn de hoofdverantwoordelijke voor hun privacy.

De afbeeldingen die in het sociale netwerk kunnen worden gepubliceerd, worden door de VERANTWOORDELIJKE in geen enkel bestand opgeslagen, maar blijven in het sociale netwerk.

4. GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN OF MENSEN MET SPECIALE BEHOEFTEN

Toegang tot en registratie via de sociale netwerken van de VERANTWOORDELIJKE is verboden voor minderjarigen onder de 18 jaar. Aan de andere kant, als de GEBRUIKER gehandicapt is, is de tussenkomst van de houder van hun ouderlijk gezag of voogdij vereist, of die van hun wettelijke vertegenwoordiger door middel van een geldig document dat de vertegenwoordiging accrediteert.

De VERANTWOORDELIJKE zal uitdrukkelijk worden ontheven van elke verantwoordelijkheid die kan voortvloeien uit het gebruik van sociale netwerken door minderjarigen of gehandicapten. De sociale netwerken van de VERANTWOORDELIJKE verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen, dus als de GEBRUIKER minderjarig is, mogen ze zich niet registreren, noch de sociale netwerken van de VERANTWOORDELIJKE gebruiken of persoonlijke informatie verstrekken.